فارمپرم: کارول ، اړخیزې اغیزې ، تعاملات ، خوراک

Farmapram Uses Side Effects

فارمپرم څه شی دی؟

https://dailymed.nlm.nih.gov/dailym… (د اګست 28 ، 2018 ته لاس رسی).

  • الپرازولم. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/co… (د اګست 28 ، 2018 ته لاس رسی).
  • الپرازولم. http://www.drugbank.ca/drugs/DB0040… (د اګست 28 ، 2018 ته لاس رسی).

    منځپانګې